Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

BRD angajează un consultant național pentru efectuarea analizei cadrului legislativ-normativ privind instituirea Centrelor de plasament pentru bătrâni - întreprinderi cu scop lucrativ

În perioada 2019-2022 Cancelaria de Stat, prin intermediul Biroului relații cu diaspora, implementează proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a de implementare, finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (HG nr. 60/2019).

 

Scopul general al proiectului este de a maximiza impactul pozitiv al migrației și a spori angajamentul diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național și local, precum și asigurarea continuității și durabilității activităților implementate în prima fază a proiectului.

 

Proiectul se concentrează asupra atingerii a trei obiective specifice:

 

Obiectiv 1: Asigurarea coerenței dintre politicile naționale și locale ale diasporei, migrației și dezvoltării (DMD);

 

Obiectiv 2: Coordonarea abordării integrate a domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD);

 

Obiectiv 3: Implementarea eficientă a programelor guvernamentale naționale pentru valorificarea contribuției diasporei. 

 

Activitatea se realizează în corespundere cu Obiectivul 1: Asigurarea coerenței dintre politicile naționale și locale ale diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) în cadrul proiectului.   

 

Totodată, activitatea preconizată este în contextul implementării sub-acțiunii 2.3.4. „Inițierea procesului de analiză și revizuire a cadrului legal privind simplificarea procedurii de înregistrare/creare a întreprinderilor cu scop lucrativ, în conformitate cu articolul 7 din Legea nr.123 din 18 iunie 2010 cu privire la serviciile sociale” din Planul de acțiuni pentru anii 2017-2020 privind (re)integrarea cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare, aprobat prin Hotărârea Guvernului  nr. 724 din 8 septembrie 2017.

 

Scopul activității constă în elaborarea unei analize a cadrului legislativ-normativ privind instituirea Centrelor de plasament pentru bătrâni - întreprinderi cu scop lucrativ și cursului de instruire pentru personalul specializat.     

 

Obiectul concursului:

 

În urma concursului, Biroul relații cu diaspora va selecta un consultant național pentru livrarea următoarelor produse:

 

1. Raport de analiză a cadrului legislativ-normativ privind instituirea Centrelor de plasament pentru bătrâni - întreprinderi cu scop lucrativ,

2. Curs de instruire pentru personalul implicat în îngrijirea persoanelor vârstnice în serviciile de plasament.

 

Activități specifice conform livrabilelor:

1. Raport de analiză a cadrului legislativ-normativ privind instituirea Centrelor de plasament pentru bătrâni - întreprinderi cu scop lucrativ:

  a. Analiza cadrului normativ național și a standardelor internaționale în domeniu; 

  b. Elaborarea  proiectului raportului, care va conține: propuneri consolidate privind ajustarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, Standardelor minime de calitate a serviciilor sociale prestate în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, precum și analiza aspectului economic-financiar; 

 c. Consultarea și coordonarea propunerilor de modificare a Regulamentului-cadru și Standardelor cu prestatorii de servicii, beneficiarii și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 

 d. Prezentarea și aprobarea Raportului final. 

 

2. Curs de instruire pentru personalul implicat în îngrijirea persoanelor vârstnice în serviciile de plasament:

 a. Elaborarea proiectului Cursului de instruire pentru personalul implicat în îngrijirea persoanelor vârstnice în serviciile de plasament; 

 b. Consultarea și coordonarea cursului de instruire cu prestatorii de servicii, mediul academic și Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale; 

 c. Aprobarea de către CS/BRD a cursului de instruire pentru personalul implicat în îngrijirea persoanelor vârstnice în serviciile de plasament.

 

Perioada de desfășurare a activităților: până la 30 iunie 2020

 

Durata activității: 20 zile 

 

Profil solicitat:

 

 a. Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, social, juridic sau alte domenii relevante);

 b. Cel puțin 5 ani de experiență documentată cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul migrației și dezvoltării, politicilor economice, sociale;

 c. Cunoașterea problemelor legate de migrație, diasporă și a reglementărilor legale din Republica Moldova în acest domeniu; 

 d. Experiență în elaborarea politicilor bazate pe dovezi, a rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul migrației pieței muncii, domeniul economic sau social etc.;

 e. Abilități de analiză și elaborare de recomandări, abilități analitice;

 f. Abilități de elaborare a programelor de instruire, experiență documentată de realizare a instruirilor;

 g. Expertiză în organizarea și realizarea sesiunilor de consolidare a capacităților cu accent pe domeniul migrației;

 h. Angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă;

 i. Abilitatea de a lucra eficient și armonios cu colegii din diferite culturi și medii profesionale;

 j. Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

 

Conținutul dosarului:

‒ Curriculum Vitae (CV) actualizat cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză și lista lucrărilor/articolelor elaborate/publicate;

 

‒ Scrisoare de intenție în limba română (max.2000 de cuvinte), în care să se facă referire la obiectul concursului și rezultatele așteptate;

 

‒ Oferta tehnică privind realizarea activităților.

 

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată:

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze pe e-mail: Curriculum Vitae, ofertă tehnică privind realizarea sarcinii, o scrisoare de intenție, cu subiectul „Expert – analiza cadrului legislativ-normativ” la următoarea adresă: brd@gov.md.

 

Dosarele vor fi depuse până la data de 9 martie 2020.

 

Vor fi evaluate doar dosarele complete. Despre rezultatele concursului, vor fi anunțați doar candidații selectați.

 

NB: Politica de personal este de a nu discrimina nicio persoană pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.