Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

BRD angajează un expert pentru elaborarea și aplicarea setului de instrumente privind integrarea politicii în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) la nivel de raion / municipii în conformitate cu cadrul național

Biroul relații cu diaspora angajează un expert pentru elaborarea și aplicarea setului de instrumente privind integrarea politicii în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD) la nivel de raion / municipii în conformitate cu cadrul național[1].

 

Context

 

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2019-2022 și implementat de către Cancelaria de Stat prin intermediul Biroul relații cu diaspora.

 

Scopul general al proiectului este de a maximiza impactul pozitiv al migrației și a spori angajamentul diasporei în dezvoltarea socio-economică a Republicii Moldova prin consolidarea cadrului național și local, precum și asigurarea continuității și durabilității activităților implementate în prima fază a proiectului.

 

Proiectul se concentrează asupra atingerii a trei obiective specifice:

 • Obiectiv 1: Asigurarea coerenței dintre politicile naționale și locale ale diasporei, migrației și dezvoltării (DMD);
 • Obiectiv 2: Coordonarea abordării integrate a domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD);
 • Obiectiv 3: Implementarea eficientă a programelor guvernamentale naționale pentru valorificarea contribuției diasporei.

 

Activitățile preconizate întru realizarea Obiectivului 1 în anul 2019 sunt:

 • elaborarea setului de instrumente privind integrarea politicii DMD la nivel de raion / municipiu în conformitate cu cadrul național,
 • organizarea sesiunilor de instruire privind consolidarea capacităților de elaborare și implementare a documentelor de politici/strategii de către Comitetele raionale/municipale în domeniul politicii naționale DMD

 

Scopul contractării este (i) de a elabora un set de instrumente (matrice cu indicatori, definiții, metodologii de calculare, etc.) privind integrarea politicii DMD la nivel de raion / municipiu în conformitate cu cadrul național, (ii) de a fortifica capacitățile Comitetelor raionale/municipale în domeniul politicii naționale DMD de a elabora documente de politici/strategii de dezvoltare locală care integrează politicile DMD.

 

Profil solicitat:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, social, juridic sau alte domenii relevante), studiile postuniversitare (masterat, doctorat) vor reprezenta un avantaj;
 • Cel puțin 5 ani de experiență documentată cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul migrației și dezvoltării, politicilor economice, sociale;
 • Cunoașterea problemelor legate de migrație, diasporă și a reglementărilor legale din Republica Moldova în acest domeniu;
 • Experiență în elaborarea rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul migrației pieței muncii, domeniul economic sau social etc.;
 • Abilități de analiză și sinteză, scriere de rapoarte  analitice și formulare de recomandări;
 • Expertiză în organizarea sesiunilor de consolidare de capacităților cu accent pe domeniul migrației pieței muncii;
 • Abilități de analiză și planificare, angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă;
 • Abilitatea de a lucra eficient și armonios cu colegii din diferite culturi și medii profesionale;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, totodată, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

 

Perioada de desfășurare a activității -  până la 35 zile:

i. Elaborarea cadrului de monitorizare, care include setul de instrumente privind integrarea politicii DMD la nivel de raion – până la 25 zile,
ii. Efectuarea instruirilor privind consolidarea capacităților Comitetelor raionale în domeniul politicii naționale DMD de a elabora documente de politici/strategii de dezvoltare locală, care integrează politicile DMD – până la 10 zile.

 

Modul de realizare a sarcinilor:

1. Elaborarea cadrului de monitorizare, care include setul de instrumente privind integrarea politicii DMD la nivel de raion:

 • Lucru de birou, analiza cadrului de politici la nivel de raion;
 • Identificarea potențialilor indicatori de monitorizare a implementării politicilor  în domeniul DMD;
 • Elaborarea matricei cu indicatori, elaborarea definițiilor și metodologiilor de calculare a indicatorilor.

2. Instruiri privind consolidarea capacităților Comitetelor raionale în domeniul politicii naționale DMD:

 • Elaborarea agendei sesiunilor de instrui, în consultare cu managerul echipei;
 • Desfășurarea sesiunilor de instruire, inclusiv desfășurarea activităților practice și exerciții, schimb de cunoștințe și informații, etc.;
 • Elaborarea chestionarelor pre și post-evaluare pentru instruiri;  
 • Evaluarea performanței, identificarea punctelor forte și slabe, inclusiv a recomandărilor privind modalitățile de dezvoltare, care vor fi parte a raportului pe activitate.

Livrabile:

 • Cadrul de monitorizare care include setul de instrumente (matricea cu indicatori, definiții, metodologii, etc.), elaborat;
 • Agenda și materialele pentru sesiunile de instruire, elaborate;
 • Instruiri desfășurate, chestionare pre și post-evaluare, elaborate și completate,
 • Raport pe activitate prezentat.

 

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta tehnică de realizare a sarcinii.

 

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail Curriculum Vitae, ofertă tehnică privind realizarea sarcinii, o scrisoare de intenție, cu subiectul „Expert – DMD la nivel de raion” la următoarea adresă: brd@gov.md.

 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 15 aprilie 2019.

 

Doar candidații selectați în baza dosarelor vor fi contactați.

 

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

 

 [1] HG nr. 725/2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371433

Subscribe to Agenda