Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

TERMEN EXTINS! Biroul relații cu diaspora angajează un expert pentru realizarea sesiunilor de instruire și elaborarea raportului de M&E privind nivelul de implementare a abordării integrate a domeniului DMD

Context

Proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării” în faza a II-a este finanțat de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare pentru perioada 2019-2022 și implementat de către Biroul relații cu diaspora.

 

Scopul general al proiectului este de a maximiza impactul pozitiv al fenomenului migrației asupra dezvoltării social-economice a țării prin consolidarea coordonării intersectoriale și pe verticală (de la nivel național la nivel local) a politicilor și programelor DMD bazate pe rolul guvernului în facilitarea angajării diasporei prin programe și instrumente naționale durabile, precum și prin dezvoltarea unui cadru instituțional și legislativ eficient.

 

Proiectul se concentrează asupra atingerii a trei obiective specifice:

 • Obiectiv 1: Asigurarea coerenței dintre politicile naționale și locale ale diasporei, migrației și dezvoltării (DMD);
 • Obiectiv 2: Coordonarea abordării integrate a domeniul diasporei, migrației și dezvoltării (DMD);
 • Obiectiv 3: Implementarea eficientă a programelor guvernamentale naționale pentru valorificarea contribuției diasporei.

Pentru realizarea Obiectivelor 2 și 3 în anul 2019 sunt preconizate acțiunile:

 • Acțiunea 2.4. Dezvoltarea capacităților funcționarilor din Cancelaria de Stat, inclusiv BRD, în a furniza o analiză cuprinzătoare bazată pe dovezi privind politicile DMD,
 • Acțiunea 3.4. Realizarea activităților de M & E privind implementarea politicilor și programelor DMD.

 

Scopul contractării este (i) dezvoltarea capacităților funcționarilor din Cancelaria de Stat/ BRD, în a furniza o analiză cuprinzătoare bazată pe dovezi privind politicile DMD, (ii) coordonarea procesului de colectare a informației privind nivelul de implementare a abordării integrate a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării la nivel național[i] cu aplicarea setului de instrumente privind integrarea politicii în domeniu[ii] și elaborarea raportului M&E pentru anul 2018.

 

Perioada de desfășurare a activității -  până la 54 zile:

 1. Dezvoltarea capacităților funcționarilor din Cancelaria de Stat/ BRD, în a furniza o analiză cuprinzătoare bazată pe dovezi privind politicile DMD, efectuarea a 8 sesiuni de instruire – până la 16 zile,
 2. Coordonarea procesului de colectare a informației privind nivelul de implementare a abordării integrate a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării la nivel național și elaborarea raportului privind implementarea sistemului M&E pentru anul 2018 – până la 38 zile

 

Modul de realizare a sarcinilor:

(i) Dezvoltarea capacităților funcționarilor din Cancelaria de Stat/ BRD, în a furniza o analiză cuprinzătoare bazată pe dovezi privind politicile DMD, efectuarea a 8 sesiuni de instruire:

 • Identificarea necesităților de instruire a potențialilor beneficiari/ a echipei BRD;
 • Elaborarea agendei sesiunilor de instruire, în consultare cu echipa BRD;
 • Desfășurarea sesiunilor, inclusiv desfășurarea activităților practice și exerciții, schimb de cunoștințe și informații, etc.;
 • Elaborarea chestionarelor pre și post-evaluare pentru instruiri;  
 • Evaluarea performanței participanților la instruiri, identificarea punctelor forte și slabe, inclusiv a recomandărilor privind modalitățile de dezvoltare, care vor fi parte a raportului pe activitate,
 • Elaborarea raportului pe activitate.

(ii) Coordonarea procesului de colectare a informației privind nivelul de implementare a abordării integrate a domeniului diasporei, migrației și dezvoltării la nivel național și elaborarea raportului privind implementarea sistemului M&E pentru anul 2018:

 • Lucru de birou, analiza rapoartelor de implementare a cadrului de politici la nivel național, disponibile pe paginile WEB ale ministerelor de ramură, precum și a celor prezentate de către echipa BRD, la solicitare,
 • Analiza matricei cu indicatori de monitorizare a implementării politicilor  în domeniul DMD, a definițiilor și metodologiilor de calculare a indicatorilor,
 • Aplicarea Ghidului cu instrucțiuni metodologice privind utilizarea cadrului de M&E participativă a politicilor în domeniul DMD ii în elaborarea raportului privind implementarea sistemului M&E  al domeniului DMD,
 • Organizarea sesiunii de consultare cu Grupul de lucru la nivel tehnic privind colectarea datelor pentru sistemul M & E,
 • Coordonarea procesului de colectare a datelor, conlucrarea cu membrii Grupului de lucru la nivel tehnic privind procesul de colectare a datelor, calitatea acestora,
 • Organizarea sesiunii de consultări cu Grupul de lucru la nivel tehnic privind rezultatele și lacunele observate în procesul de implementare a sistemului M&E,
 • Elaborarea raportului de M&E în domeniul DMD preliminar,
 • Validarea rezultatelor privind raportul de M&E în domeniul DMD cu Grupul de lucru la nivel tehnic și echipa BRD, elaborarea raportului final.

 

Livrabile:

 1.  Agenda și materialele pentru sesiunile de instruire elaborate;
 2.  Instruiri desfășurate, chestionare pre și post-evaluare elaborate și completate, raport de activitate prezentat;
 3.  Matricea cu indicatori de monitorizare a implementării politicilor  în domeniul DMD completată;
 4.  Consultări cu Grupul de lucru la nivel tehnic realizate;
 5.  Raportul de M&E în domeniul DMD elaborat și acceptat de BRD.

 

Profil solicitat:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licență (profil economic, social, juridic sau alte domenii relevante);
 • Cel puțin 5 ani de experiență documentată cu organizații internaționale, non-guvernamentale sau publice în domeniul migrației și dezvoltării, politicilor economice, sociale;
 • Cunoașterea problemelor legate de migrație, diasporă și a reglementărilor legale din Republica Moldova în acest domeniu;
 • Experiență în elaborarea politicilor bazate pe dovezi, a rapoartelor, studiilor, cercetărilor în domeniul migrației pieței muncii, domeniul economic sau social etc.;
 • Abilități de analiză și elaborare de recomandări, abilități analitice;
 • Abilități de elaborare a programelor de instruire, experiență documentată de realizare a instruirilor;
 • Expertiză în organizarea și realizarea sesiunilor de consolidare a capacităților cu accent pe domeniul migrației;
 • Angajament personal, eficiență, flexibilitate, focusare pe rezultate, respect pentru diversitate, gândire creativă;
 • Abilitatea de a lucra eficient și armonios cu colegii din diferite culturi și medii profesionale;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română și rusă, cunoașterea limbii engleze va prezenta un avantaj.

 

Dosarele vor include:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de intenție;
 • Oferta tehnică de realizare a sarcinilor.

 

Modalitatea de aplicare pentru poziția solicitată

Candidații care îndeplinesc cerințele de eligibilitate sunt invitați să expedieze prin e-mail Curriculum Vitae, ofertă tehnică privind realizarea sarcinilor, o scrisoare de intenție, cu subiectul „Expert – DMD APC” la următoarea adresă: brd@gov.md.

 

Data limită pentru depunerea aplicațiilor este 15 octombrie 2019.

 

Doar candidații selectați în baza dosarelor vor fi contactați.

NB: Candidatul va fi selectat fără a discrimina candidații pe criterii de naționalitate, rasă, etnie, religie sau credință, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.[i] HG nr. 725/2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării, http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=371433