Guvernul Republicii Moldova

BIROUL RELAȚII CU DIASPORA

A A A

Statutul Biroului

Biroul este  o subdiviziune din cadrul Cancelariei de Stat care asigură coordonarea politicii în stat în domeniul relațiilor cu diaspora își desfășoară activitatea în baza principiilor legalității, profesionalismului, imparțialității, abordării multisectoriale și interdisciplinare pe domeniile de competență.

Biroul asigură asistență organizatorică și informațională Prim-ministrului pe subiecte ce țin de politica de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.

Biroul se subordonează sub aspect strategico-politic Prim-ministrului, iar sub aspect administrativ secretarului general al Guvernului.

 

Cadrul legal de activitate

Activitatea Biroului se realizează în conformitate cu Legea nr. 136/2017 cu privire la Guvern, Hotărârea Guvernului nr. 200/2016 cu privire la Strategia Națională ,,Diaspora 2025”, Hotărârea Guvernului nr. 725/2017 cu privire la Mecanismul de coordonare a politicii de stat în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării, Hotărârea Guvernului nr. 657/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea, structurii și efectivului limită ale Cancelariei de Stat, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, precum și prevederile prezentului Regulament.

 

Misiunea, funcțiile de bază și atribuțiile  Biroului

 

Misiunea 

Misiunea Biroului constă în asigurarea coordonării politicii în stat în domeniul relațiilor cu diaspora care include cetățenii Republicii Moldova stabiliți temporar sau permanent peste hotarele țării, persoanele originare din Republica Moldova și descendenții lor, precum și comunitățile formate din acestea.

   

Funcțiile de bază ale Biroului 

În vederea realizării misiunii sale, Biroul are următoarele funcții de bază:

1)        stabilirea direcțiilor prioritare de activitate în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării, elaborarea și promovarea documentelor de politici publice și actelor normative în domeniu;

2)        acordarea asistenței necesare Prim-ministrului și secretarului general al Guvernului pe subiecte ce țin de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

3)        inițierea și participarea la diferite parteneriate de cooperare și colaborare, care au ca obiectiv fortificarea dialogului eficient și continuu între diasporă-țară/țară-diasporă;

4)        coordonarea acțiunilor întreprinse de autorități publice îndreptate spre promovarea și dezvoltarea relațiilor cu diaspora în scopul participării active la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării.

 

Atribuțiile Biroului: 

  1) privind stabilirea direcțiilor prioritare de activitate în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării, elaborării și promovării documentelor de politici publice și actele normative în domeniul respectiv:

a)  formulează obiective de dezvoltare strategică în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării, inițiază, organizează și susține acțiunile necesare pentru realizarea  acestora;

b)  elaborează și/sau contribuie la avizarea documentelor de politici publice, actelor normative, tratatelor și altor documente internaționale din domeniul de competență și asigură transparența în cadrul consultărilor publice cu diaspora;

c)  elaborează și coordonează programele de reintegrare a cetățenilor Republicii Moldova reîntorși de peste hotare;

d)  monitorizează și evaluează implementarea politicilor publice ale statului în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării.

 

2) privind acordarea asistenței necesare Prim-ministrului și Secretarului general al Guvernului pe subiecte ce țin de domeniul diasporei, migrației și dezvoltării:

a) asigură comunicarea eficientă a Autorităților administrației publice centrale în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

b) asigură convocarea ședințelor de lucru pe domeniul de competență și pregătește materialele necesare pentru desfășurarea ședințelor respective, la care participă Prim-ministrul, Secretarul general al Guvernului, alți demnitari de stat, reprezentanți ai societății civile, mediului privat și academic;

c) elaborează Note informative adresate Prim-ministrului și Secretarului general al Guvernului referitor la subiecte ce țin de diasporă;

d) elaborează proiecte de dispoziții, scrisori, etc, din numele Prim-ministrului și Secretarului general al Guvernului referitor la subiecte ce țin de diasporă, migrație și dezvoltare;

e)  exercită alte funcții care decurg din prerogativele funcționale prevăzute de prezentul Regulament.

 

3)privindinițierea și participarea la diferite parteneriate de cooperare și colaborare, care au ca obiectiv fortificarea dialogului eficient și continuu între diasporă-țară/țară-diasporă:

a)     stabilește raporturi de parteneriat și colaborare cu structurile specializate ale organizațiilor internaționale şi autoritățile publice centrale şi locale similare din ţările străine, în scopul asigurării drepturilor și libertăților fundamentale ale diasporei pe principiul reciprocităţii şi normelor internaţionale;

b)    asigură informarea veridică și operativă a diasporei cu privire la politicile publice, cadrul normativ, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, în domeniul de competență, precum și din alte domenii relevante (economic, social, etc.) prin intermediul platformelor de comunicare;

c)    organizează anual Zilele Diasporei la nivel național și local, participă la diverse evenimente prin proiecte finanţate din bugetul de stat și din alte surse legale;

d)  implementează programe de fortificare a legăturii între membrii cu înaltă calificare, acordă suport informațional și metodologic în vederea creării rețelelor profesionale și de excelență pe domenii prioritare pentru țară;

e)   oferă suport logistic, susține şi promovează activităţile de caritate desfăşurate de diaspora în ţară și peste hotare;

f)    implementează programe pentru copii și tineri originari din Republica Moldova, susține Centrele educaționale din străinătate;

g)    organizează şi desfăşoară activităţi de promovare a Republicii Moldova în ţările de reşedinţă ale diasporei în diverse domenii: economic, social, cultural- artistic, inovativ ș.a..

 

4) privind coordonarea acțiunilor întreprinse de autoritățile publice îndreptate spre promovarea și dezvoltarea relațiilor cu diaspora în scopul participării active la dezvoltarea economică, socială și culturală a țării:

a)    asigură funcționalitatea cadrului instituțional la nivel național și local prin gestionarea mecanismului de implementare a abordării integrate în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

b)    coordonează activitatea persoanelor responsabile pentru politicile în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării desemnate de autoritățile publice centrale și locale, dezvoltă programe de atragere a investiţiilor din partea diasporei în economia națională și locală, contribuind la realizarea obiectivelor economice ale țării;

c)    sprijină înfiinţarea şi dezvoltarea instituţiilor mass-media, , centrelor educaționale și culturale, bibliotecilor din străinătate a diasporei moldovenești prin proiecte finanţate din bugetul de stat și din alte surse legale;

d)    susține și asigură protejarea, menținerea și revitalizarea identităţii naționale, culturale, lingvistice, religioase şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor naționale în rândul comunităţilor moldovenești stabilite peste hotare în baza unor programe naționale destinate diasporei;

e)    colaborează cu misiunile diplomatice, asociaţiile reprezentative ale diasporei, structurile specializate ale organizaţiilor internaţionale şi autorităţile publice centrale şi locale  din alte ţări, pentru a iniția și/sau participa împreună cu diaspora la diferite parteneriate.

f)    elaborează și participă la elaborarea studiilor, ghidurilor, programelor, cercetărilor, rapoartelor, analizelor, sondajelor, interviurilor din domeniu de competență.

 

Drepturile și responsabilitățile Biroului

 

Drepturile Biroului: 

1)    să inițieze și să prezinte Guvernului proiectele documentelor de politici publice și acte normative în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

a.    să solicite, în modul stabilit de lege, de la alte autorități publice și organizații specializate rapoarte, date statistice, informații, documente și alte materiale pentru exercitarea atribuțiilor;

b.    să participe la activitatea unor comisii, consilii, grupuri de experți, grupuri de lucru și alte organe consultative care contribuie la îndeplinirea atribuțiilor BRD;

2)    să propună perfectarea documentelor de politici ale autorităților publice centrale în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

3)    să coopereze cu structurile similare din alte țări în scopul schimbului de experiență, negocierii şi încheierii acordurilor şi protocoalelor de colaborare în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

4)    să organizeze ședințe de lucru cu participarea reprezentanţilor autorităților publice, societății civile, mediului privat și academic pe problemele ce ţin de domeniul de competență;

5)    să utilizeze bazele de date oficiale, informații statistice, financiare, fiscale, economice, juridice, etc., în conformitate cu legislația în vigoare;

6)    să exercite și alte drepturi în vederea realizării sarcinilor și funcțiilor prevăzute de prezentul Regulament.

 

Responsabilitățile Biroului:

1)    să exercite funcțiile în conformitate cu legislația;

2)    să asigure îndeplinirea acţiunilor prevăzute în planurile de activitate, documentele de politici, actele normative ș.a.;

3)    să prezinte rapoarte semestriale și anuale cu privire la realizarea planurilor de activitate;

4)    să răspundă la petițiile, demersurile şi plângerile înregistrate, inclusiv la cele parvenite prin poșta electronică;

5)    să utilizeze platforme de comunicare și consultare a diasporei cu privire la politicile publice, cadrul normativ, tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte;

6)    să atragă experți calificați din diasporă, consultanți naționali și internaționali pentru realizarea proiectelor naționale și internaționale în domeniu;

7)    să colaboreze cu mass-media atât din Republica Moldova, cât şi de peste hotare;

8)    să îndeplinească alte responsabilități și să asigure transparența activității.

 

 Organizarea activității Biroului

 

Conducerea Biroului

Conducerea Biroului este asigurată de şeful Biroului, care este numit în şi eliberat din funcţie prin ordinul secretarului general al Guvernului.

 

Șeful Biroului este responsabil de organizarea activității acestuia, exercitând următoarele atribuții:

1)      consiliază Prim-ministrul și Secretarul general al Guvernului în domeniul diasporei, migrației și dezvoltării;

2)      participă la ședințele Guvernului la examinarea subiectelor care ţin de domeniului de activitate a biroului;

3)      exercită coordonarea procesului de planificare și organizare a activității Biroului;

4)      stabilește sarcinile şi atribuţiile de serviciu ale șefului adjunct, colaboratorilor Biroului, evaluează performațele profesionale ale acestora;

5)       înaintează propuneri secretarului general al Guvernului privind stimularea sau, după caz, în limita competenţei, aplicarea sancțiunilor disciplinare colaboratorilor Biroului;

6)      asigură elaborarea și realizarea planurilor anuale de activitate ale Biroului și a fișelor de post ale colaboratorilor acestuia;

7)      asigură organizarea ședințelor și lucrărilor de secretariat a Comitetului Interministerial în domeniul Diasporă, migrație și dezvoltare;

8)      reprezintă Biroul, în limitele împuternicirilor sale, în relațiile cu autoritățile publice, persoanele juridice și fizice, cu reprezentanții altor state și organizații internaționale;

9)      menține relații de colaborare cu misiunile diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare și cu reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în Republica Moldova;

10)      exercită şi alte competențe legale sau care decurg din realizarea obiectivelor Biroului.

 

În lipsa șefului Biroului, atribuțiile sunt exercitate de către șeful adjunct, iar în lipsa acestuia de către un consultant principal  desemnat.

Șeful adjunct se subordonează nemijlocit șefului Biroului şi organizează activitatea în cadrul Biroului, în limitele împuternicirilor atribuite.

Șeful adjunct, în limitele împuternicirilor atribuite, poartă răspundere pentru deciziile luate şi pentru activitatea Biroului.

Colaboratorii Biroului își desfășoară activitatea în conformitate cu fișele de post, aprobate de către secretarul general al Guvernului.